Algemene Informatie Over K. Berchem Sport

Over Koninklijk Berchem Sport

Geel-zwart uit district Berchem met stamnummer 28

Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem. De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren.

De club speelde ooit in de Eerste klasse en kende haar grootste successen in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen ze driemaal op rij vicekampioen van België werd. Daarna is de club teruggezakt tot in de lagere nationale reeksen.

Berchem werkt zijn thuiswedstrijden af in het Ludo Coeckstadion, dat vernoemd is naar Berchemproduct Ludo Coeck.

Club Missie en Visie

 

De Jeugdopleiding van K. Berchem Sport 2004 vzw stelt zich tot algemeen doel het nastreven van een multidisciplinaire begeleiding op semi-professioneel niveau van haar (top)talenten. Doorstroming van eigen opgeleide talenten naar de A-kern is en blijft een prioritaire doelstelling. Aanvullend biedt de Jeugdopleiding voetbal op een lager niveau aan teneinde haar sociale rol in de omgeving te vervullen. De doelgroep die de Jeugdopleiding hierbij wil bereiken zijn alle jeugdspelers die graag de voetbalsport willen beoefenen in het district Berchem en de grootstad Antwerpen, met als primaire focus een straal van 30km rond de club.

De identiteit van de Jeugdopleiding en de club K. Berchem Sport 2004 wordt gekenmerkt door haar verleden en heden waarin een laagdrempelige en multiculturele instap van spelers wordt weerhouden. Tevens wil de Jeugdopleiding haar voetbalaanbod ook aanpassen en uitbreiden in functie van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een steeds groter wordende integratie van sporters met een beperking en de opmars van het damesvoetbal.

De waarden en normen die de Jeugdopleiding vooropstelt binnen haar dagdagelijkse werking liggen in lijn met de clubwaarden, met als focus respect, fair play, verdraagzaamheid en teamspirit.

Andere maatschappelijke normen en principes worden eveneens hoog in het vaandel gedragen zoals een open mind betreffende culturen en religie en gelijke kansen voor iedereen. Tot slot wil de Jeugdopleiding met al haar medewerkers zowel op als naast het veld gekenmerkt worden als een hard werkend en professioneel team met passie en doorzettingsvermogen.

Secretariaat

Voor sportieve zaken en kledij dient u zich rechtstreeks tot de verantwoordelijken te wenden.

Voor al uw administratieve vragen in verband met de jeugd kan u terecht op ons e-mailadres: jeugdsecretariaat@berchem-sport.com

Wenst u iemand van het secretariaat persoonlijk te spreken, vragen wij u eerst een afspraak met Luc Verhoeven te maken via mail.

Blessures

Zoals iedereen weet een ongeluk is snel gebeurd. Sportongevallen komen dan ook meest ongelegen. Ieder clublid is aangesloten bij de KBVB. Dit wil zeggen dat als je op training of tijdens een wedstrijd een kwetsuur oploop je hiervoor verzekerd bent. Uiteraard dienen hier ook de nodige documenten te worden ingevuld en doorgestuurd.
Vraag aan uw afgevaardigde de ongevalsaangifte KBVB of download het hier:  KLIK HIER

Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte KBVB (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf het inlichtingsblad in. Bezorg deze documenten binnen de week na het ongeval via email aan secretariaat@berchem-sport.com

De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB.

Bezoek onze Medische Cel pagina voor meer informatie over blessures en onze visia over de algemene gezondheid van onze spelers.

Panathlonverklaring

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.3.We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
5. Daarom onderschreven we formeel het :Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport

Alle kinderen hebben het recht:

  • sport te beoefenen
  • zich te vermaken en te spelen
  • in een gezonde omgeving te leven
  • waardig behandeld te worden
  • getraind en begeleid worden door competente mensen
  • deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepast competitie
  • in veilige omstandigheden aan sport te doen
  • te rusten
  • de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht:

• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève
Copyright Declaration: Panathlon International