Missie & Visie van K.Berchem Sport

De Jeugdopleiding van K. Berchem Sport 2004 vzw stelt zich tot algemeen doel het nastreven van een multidisciplinaire begeleiding op semi-professioneel niveau van haar (top)talenten. Doorstroming van eigen opgeleide talenten naar de A-kern is en blijft een prioritaire doelstelling. Aanvullend biedt de Jeugdopleiding voetbal op een lager niveau aan teneinde haar sociale rol in de omgeving te vervullen. De doelgroep die de Jeugdopleiding hierbij wil bereiken zijn alle jeugdspelers die graag de voetbalsport willen beoefenen in het district Berchem en de grootstad Antwerpen, met als primaire focus een straal van 30km rond de club.

De identiteit van de Jeugdopleiding en de club K. Berchem Sport 2004 wordt gekenmerkt door haar verleden en heden waarin een laagdrempelige en multiculturele instap van spelers wordt weerhouden. Tevens wil de Jeugdopleiding haar voetbalaanbod ook aanpassen en uitbreiden in functie van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een steeds groter wordende integratie van sporters met een beperking en de opmars van het damesvoetbal.

De waarden en normen die de Jeugdopleiding vooropstelt binnen haar dagdagelijkse werking liggen in lijn met de clubwaarden, met als focus respect, fair play, verdraagzaamheid en teamspirit.

Andere maatschappelijke normen en principes worden eveneens hoog in het vaandel gedragen zoals een open mind betreffende culturen en religie en gelijke kansen voor iedereen. Tot slot wil de Jeugdopleiding met al haar medewerkers zowel op als naast het veld gekenmerkt worden als een hard werkend en professioneel team met passie en doorzettingsvermogen.

Visie U7 – U19

Berchem Sport is intensief bezig met jeugdopleiding. Wekelijks komen er enkele honderden jongeren naar de club. In eerste instantie komen ze er om te voetballen. Ze worden dan ook begeleid door ervaren trainers, coaches, en een goed uitgebouwde medische staf. Dit alles onder toezicht van de visieverantwoordelijke (coördinator). Maar in wezen gaat het om veel meer dan dat. Het gaat om maatschappelijke en sociale integratie, over opvoeding, over zelfdiscipline. Jongeren leren samen streven naar hetzelfde doel, ze leren met elkaar omgaan, elkaars sterke en zwakke punten aanvaarden, enz.

De meeste jongeren komen meermaals per week trainen. In het weekend is het wedstrijd. Allemaal tijd die ze niet kunnen besteden aan iets anders, het gaat vaak om schoolwerk. Ook al zijn die jonge voetballers heel ambitieus en doen ze er alles aan om de top te bereiken, toch vindt KBS het van cruciaal belang dat ook hun schoolse prestaties goed zijn.
Maar het is net die combinatie die soms fout loopt. Ervaring leert ons, dat het in heel wat gevallen gaat over een goede planning, en het maken van duidelijke afspraken. Dit is niet altijd evident. Gaat een leerkracht belang hechten aan de vraag van een leerling om een taak uit te stellen omwille dat hij een belangrijke training of wedstrijd heeft? Of gaat de trainer een speler een training laten overslaan, om die taak te maken? Wat gaan we doen tijdens de examenperiode? En wat denken de ouders ervan?

Het is duidelijk dat er iemand moet zijn om bruggen te bouwen, tussen de betrokken partijen: de ouders, de school, de club en de jongere. KBS werkt daarvoor met spelersbegeleiders. Ervaren mensen die contacten leggen met deze vier partijen, die onderhouden en optimaliseren, zodat alle partijen voordeel kunnen halen uit deze situatie. Dit om problemen zo snel en zo efficiënt als mogelijk te kunnen oplossen.

Het accent ligt op attitude. Hier rond stellen wij hoge eisen aan onze spelers binnen de club. Wij verwachten dit ook van hen op school. Misschien hebben ze ooit de school nodig om hun sportieve carrière uit te bouwen.

 

Wat betekent dit nu concreet?

 • Ouders voldoende worden ingelicht, dat ze weten dat KBS veel meer doet dan hun zoon te leren voetballen. Dat ze weten dat KBS het belangrijk vindt dat hun zoon ook slaagt op school en dat de club zich hiervoor intensief inzet. De spelersbegeleider is het aanspreekpunt voor de ouders. Met alle vragen of problemen hierover kunnen ze bij hem of haar terecht. De club vraagt de ouders dan ook, om dit project te ondersteunen, zodat er een positieve wisselwerking is, waaruit beide partijen voordeel halen. De ouders moeten ook hun goedkeuring geven, zodat de spelersbegeleider contacten kan leggen met de school en eventueel bij problemen, de rapporten kan opvragen.
 • De school voldoende wordt geïnformeerd over wat het betekent om school en sport te combineren. Dat er tussen school en club goede afspraken worden gemaakt, gebaseerd op wederzijds respect. Dat de spelersbegeleider eventueel ook een aanspreekpunt is voor de school, en dat op die manier problemen, snel en efficiënt kunnen worden opgelost, zodat we ook hier kunnen spreken van een win-win situatie.
 • De club via de spelersbegeleider goede contacten onderhoudt met zowel de ouders als de school, zodat de spelers in optimale omstandigheden kunnen voetballen. Dat de afspraken worden nageleefd en dat mogelijke problemen worden opgelost.
 • De jonge voetballers weten dat KBS het belangrijk vindt, dat ze ook op alle vlakken goed scoren, en dat ze daarvoor de nodige steun krijgen. Dat ze steeds terecht kunnen bij hun spelersbegeleider, die indien nodig, de andere partijen contacteert of samenbrengt. Dat de druk om welbevinden en sport te combineren vermindert, zodat het voor alle partijen enkel maar voordelen oplevert.
 • Allen die vragen of problemen hebben i.v.m. de werking van de club kunnen steeds terecht bij de ombudsdienst / spelersbegeleiding.
 • Een spelersbegeleider moet dus iemand zijn, die pedagogisch onderlegt is, die flexibel is en creatieve oplossingen bedenkt. Het is iemand die een netwerk opbouwt en dat onderhoudt, zodat problemen snel en efficiënt kunnen worden opgelost. De spelersbegeleider moet alle betrokken partijen informeren, en overtuigen van het voordeel dat iedereen uit deze situatie haalt.

– Uit vele studies blijkt dat de fysieke conditie bij de jeugd nog steeds achteruit gaat.
– Hen stimuleren om meer aan sport te doen is dan ook geen optie maar een noodzaak.
– Weinigen halen een dusdanig hoog niveau dat zij er hun beroep van kunnen maken.
– Het combineren van sport en school is noodzakelijk om hun toekomst te garanderen.
– Net daarom vinden wij het belangrijk dat binnen onze club hier aandacht aan besteed wordt.
– Gerenommeerde clubs uit binnen en buitenland bewijzen dat dit werkt, dat voetbalclubs veel méér doen dan jongeren leren voetballen.

Stappenplan ombudsdienst / spelersbegeleiding


Contacten leggen met de spelersgroep door

 • regelmatig bijwonen van trainingen
 • regelmatig bijwonen wedstrijden
 • deelname aan een eventuele stage, indien mogelijk
 • aanspreekpunt voor doelgroep
 • interesse betonen voor hun sportieve prestaties
 • interesse betonen voor hun attitude, hun inzet op school en hun andere activiteiten

Contacten leggen met de trainers, teammanagers en visieverantwoordelijke

 • voor en na de wedstrijd
 • voor en na de training
 • bijwonen van vergaderingen
 • persoonlijke contacten
 • indien mogelijk aanwezigheid op stage
 • bij problemen, hen informeren over de schoolresultaten van de betrokken speler

Het project ombudsdienst/spelersbegeleiding toelichten aan ouders en spelers

 • infoavond ter voorbereiding van het nieuwe seizoen
 • afspraken maken rond bereikbaarheid ombudsdienst / spelersbegeleiding
 • doelstellingen en wederzijds verwachtingspatroon toelichten, nadruk leggen op attitude
 • ouders dienen erin toe te stemmen dat de spelersbegeleider bij problemen, contacten legt met de school

Dus

 1. Individuele fiche uitdelen
  – doelstellingen uitleggen
  – fiche terug verzamelen
  – de gegevens bundelen
 2. Scholen betrekken
  – contact opnemen met de school bij eventuele problemen
 3. Bij beperkte studieproblemen
  – informeel en verkennend gesprek met speler
  – trainers op de hoogte brengen
  – komen tot duidelijke afspraken met betrokken speler
 4. Bij ernstige tekorten of problemen
  – formeel gesprek met betrokken speler samen met de trainers
  – zoeken naar oorzaken en gevolgen
  – komen tot duidelijk omschreven afspraken
  – mogelijk gesprek met de ouders
  – overleg met visieverantwoordelijke jeugdopleiding
  – contact opnemen met de school, informeren naar de kern van de problemen
  – zoeken naar oplossingen en/of ondersteuning
 5. Bij geen verbetering of verder afglijden
  – trainers, teammanagers en visieverantwoordelijke op de hoogte brengen en overleg plegen voor mogelijk verdere stappen
  – contact opnemen met de school
  – overleg met alle betrokken partijen
  – reeds vroeger genomen maatregelen mogelijk bijsturen, eventueel verstrengen
  – indien nodig sanctie bepalen al naargelang de ernst
 6. Bij individuele en/of algemene problemen
  –  probleem bespreken met de melder (ouder, speler, of medewerker)
  –  probleem in kaart brengen en analyseren
  – eventueel onderhandelen met mogelijk betrokken partijen
  – streven naar een consensus of maken van verdere afspraken