Jeugdsecretariaat

Secretaris – GC – Luc Verhoeven

Voor sportieve zaken en kledij dient u zich rechtstreeks tot de verantwoordelijken te wenden.

Voor al uw administratieve vragen in verband met de jeugd kan u terecht op ons e-mailadres: jeugdsecretariaat@berchem-sport.com

Wenst u iemand van het secretariaat persoonlijk te spreken, vragen wij u eerst een afspraak te maken via mail.

Ongevalsaangifte

Wat te doen bij een sportongeval

Zoals iedereen weet een ongeluk is snel gebeurd. Sportongevallen komen dan ook meest ongelegen. Ieder clublid is aangesloten bij de KBVB. Dit wil zeggen dat als je op training of tijdens een wedstrijd een kwetsuur oploop je hiervoor verzekerd bent. Uiteraard dienen hier ook de nodige documenten te worden ingevuld en doorgestuurd.
Vraag aan uw afgevaardigde de ongevalsaangifte KBVB of download het hier:  KLIK HIER
Laat de  ongevalsaangifte KBVB (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf het inlichtingsblad in. Bezorg deze documenten binnen de week na het ongeval via email aan secretariaat@berchem-sport.com

De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB.

Belangrijk om te weten
– Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld = “Attest van herstel”
– Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter
– Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
– Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming
– De KBVB rekent een franchise aan per dossier
– De bedragen die de Voetbalbond uitbetaalt komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw hospitalisatieverzekering

 

PROCEDURE BIJ BLESSURE!!!

 

Indien uw zoon een blessure heeft opgelopen op training of wedstrijd, dient u enerzijds voor de verzekering en anderzijds voor de medische nazorg op de club rekening te houden met volgende procedures:

 1. ACTIEPLAN TAV VERZEKERING

De sportieve cel heeft samen met de medische staf en de gerechtelijke correspondent een stappenplan op papier gezet om als speler in aanmerking te komen voor terugbetaling van kosten van een opgelopen kwetsuur tijdens training of wedstrijd. Het is belangrijk deze stappen te volgen. In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht voor deze kosten niet te vergoeden en bestaat de kans dat je voor de kosten persoonlijk moet opdraaien.

Belangrijk is het ook om een onderscheid te maken tussen een sportongeval en een “gewone” blessure. Onder een sportongeval verstaan we “de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer”. Blessures ten gevolge van een overbelasting (bv tendinitis) worden dus niet beschouwd als sportongeval. Wat ouders dienen te doen (en waar ze zich moeten op voorzien) in geval van een sportongeval, lezen jullie onderstaand.

STAP 1

 • De speler consulteert binnen de 14 (!) dagen na het oplopen van de blessure een arts. Hij neemt daarbij het formulier “Aangifte voor ongeval” (download hier het ongevalformulier).
 • De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.
 • De speler of de ouders vullen
 • De speler of ouders scannen dit document in een pdf bestand en mailen dit
  naar de GC van de club; secretariaat@berchem-sport.com
 • De gerechtelijke correspondent stuurt het volledig ingevulde document naar de KBVB, dienst FSF te Brussel.

STAP 2

 • De gerechtelijke correspondent ontv angt van het FSF een ontvangstmelding en maakt deze over aan de speler of de ouders.
 • Dit formulierdient bij genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist.
 • Ouders mailen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken in pdf fomaat voor de tussenkomst (o.a. het uittreksel van tussenkomst van de mutualiteit) naar de GC.
 • De club stuurt het dossier naar de KBVB, dienst FSF.

STAP 3

 • Nadat de GC een afrekening ontvangt van het FSF zal hij deze overmaken aan de ouders en zal de boekhouding overgaan tot betaling van dit bedrag.
 • Het FSF houdt bij elk voetbalongeval automatisch een vast bedrag af voor administratieve kosten.

HEEL BELANGRIJK!!!

 • De kosten van de behandeling worden slechts terugbetaald na toestemming van het FSF. Het formulier “Aangifte van een ongeval” moet m.a.w. binnen de 21 dagen toekomen bij de dienst ongevallen van de KBVB.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Een kasticket is niet voldoende!

Het is nuttig om steeds klevertjes van de mutualiteit of SIS kaart bij de hand te hebben.

Mutualiteit

Een deel van het lidgeld kan terugbetaald worden door het ziekenfonds. Kies hieronder het formulier van je ziekenfonds. Je hoeft zelf enkel het gedeelte van de speler, bedrag en betalingsdatum van het het lidgeld in te vullen, een kleefbriefje te plakken en te bezorgen aan je mutualiteit. Je kan maximum één keer per jaar een tegemoetkoming voor aansluiting bij een sportclub aanvragen bij het ziekenfonds. Ook mensen die het statuut hebben “verhoogde tegemoetkoming” kunnen een tegemoetkoming aanvragen via de Stad Antwerpen door een mail te sturen naar volgend e-mailadres: Ondersteuning.lidgeld@stad.antwerpen.be

Gelieve enkel deze formulieren te downloaden en aan uw mutualiteit over te maken als u recht heeft op deze tussenkomst. Bij misbruik zal de club klacht neerleggen voor misbruik van vertrouwen.

Tussenkomst lidgeld

Heeft iemand het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kan hij/zij geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan hij/zij eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen.

Dat geld moet dienen ter ondersteuning van het lidgeld van een sport- of beweegaanbieder. Dit omvat deelname aan een sportseizoen bij een erkende sportclub. Eénmalige deelnames aan een sport- of beweegaanbod, zoals de inschrijving voor een sportkamp, komen dus niet in aanmerking voor ondersteuning.

Om beroep te kunnen doen op deze tegemoetkoming dient het aanvraagformulier (te downloaden via knop) ingevuld en opgestuurd te worden naar:

Ombudsdienst – Spelersbegeleiding

Gezien de groeiende pedagogische professionalisering van onze Jeugdopleiding is het een noodzaak, en  is de functie van een ombudsdienst/spelersbegeleiding onontbeerlijk.

Iedereen moet graag op Berchem Sport willen zijn

De sportieve ambities van de club kunnen druk uitoefenen op een speler, of omstandigheden met zich meebrengen waarin hij hulp behoeft van een mentor of psychische coach.
De ombudsdienst/spelersbegeleiding zal zich toespitsen op de psychologische en sociale begeleiding van de ploegen en haar spelers.

De taken van deze dienst kunnen erg verreikend zijn. In een eerste fase zullen we deze toespitsen naar opvolging en ondersteuning van jongeren die:

 1. Niet tot goede prestaties kunnen komen (bv. privésituaties, school, pesten, e.a….)
 2. De beleidsvisie van de club, naar attitude moeilijk kunnen opvolgen

De taak van de ombudsdienst/spelersbegeleiding bestaat uit een neutrale rapportering van probleemsituaties die zich voordoen. Het verslag is vaststellend. De opvolging anticiperend, remediërend en evaluerend. Of met andere woorden: we kijken, helpen en herbekijken!

Het in kaart brengen van deze feiten is niet repressief (niet bestraffend). Het stelt de Jeugdopleiding wel in staat om een genuanceerd beeld te krijgen van probleemsituaties die anders niet aan het licht komen. We kunnen op deze manier voor een betere opvolging van de speler, de jeugdploegen en de opleiding in het algemeen zorgen.

De ombudsdienst/spelersbegeleiding waakt over een goede sfeer. Iedereen moet zich thuis voelen op de club. Het bijwonen en/of organiseren van een ouder – en spelersraad behoren tot het takenpakket.

 

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam – Mens Sana in Corpora Sano

Basisgedachte

Streven naar het ideale evenwicht tussen

School

Gezin

Vrije tijd

K. Berchem Sport

Indien er geen evenwicht is, dan kan er een probleem zijn!

Doelstellingen

 • Ontwikkelen van de speler in zijn totaliteit
 • Streven naar een ideaal schoolparcours
 • Behalen van het gewenste schooldiploma
 • Zich thuis voelen bij K. Berchem Sport

Mogelijke stoorzenders – Problemen

 • Intermenselijke relaties
 • Pestgedrag (pester, gepeste)
 • Te laat komen, afwezigheden
 • Attitude (houding, gedrag)
 • AD (alcohol, drugs)
 • en …

Wie kan de problemen, detecteren en melden aan de spelerbegeleiding?

 • Speler(s)
 • Trainer(s) / opleider(s)
 • Teammanager(s)
 • Ouder(s)
 • School
 • Club
 • Externe(n)

Taken Ombuds / Spelersbegeleiding

 • Info verzamelen via Spelersfiche
 • Scholen (U17, U19 en JB) informeren van ons pedagogisch project
 • Alle schoolrapporten opvragen bij U17, U19 en JB, dit is preventief (voorkomend)
 • Luisterend oor zijn voor melders
 • Schoolrapport opvragen bij probleem (U7 – U16), dit is remediërend (oplossend)
 • Gesprek met betrokkene(n)
 • Maken van gezamenlijke afspraken (informeel, formeel)